Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması - Aydınlatma Metni

ihtiyacım Sanal Mağazacılık (devamında ''Firma'' olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerinin güvenliğini sağlamak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgilerinin güvenliklerinin sağlanması ve onlar adına Tarafımızca korunması prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenlerle; Veri sorumlusu sıfatı ile siz Sayın Müşteri, Çalışanlarımızı “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında bilgilendirmeyi önemli görmekteyiz.

24.03.2016 Kabul , 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( devamında “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Firmamız ile gerek iş ilişkisi gerek Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Kampanyalardan haberdar edilme Programı gerekse https://sitemiz.com üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, adres bilgileri, cinsiyet, alışveriş bilgileri gibi) Firmamız tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak 3. kişilerle paylaşılacak, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler gibi) Firmamız tarafından asla saklanmayacak ,kaydedilmeyecek ,3. kişilerle paylaşılmayacak ,sınıflandırılmayacak ve hiçbir şekilde işlenmeyecektir!!!

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

 Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

 Kişisel verileriniz; Ürünlerimizin satıldığı satış mağazaları, ödeme alınan kasalar, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

 Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, ihtiyacım tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

1-) Firma’nın ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

2-) Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

3-) Firma’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

4-) Firma’nın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

5-) Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

6-) Firma tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Kişisel verilerinizin ihtiyacım tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.sitemiz.com internet sitelerinde Kişisel Bilgilerin Korunması ve Veri işlenmesi Politikasında yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

 Kişisel Verileriniz, Firma faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Firma politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, ihtiyacım tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

 Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla tarafımıza (ihtiyacım ) başvurarak:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://sitemiz.com adresinde yer alan ihtiyacım Veri Korunması başvuru formunu doldurarak Firmamıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak Kanunla koruma altına alınmış olduğu üzere ; Ayrıca bir maliyet doğması halinde Firma’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Formu

ihtiyacım Platform Açık Rıza Metni ihtiyacım ("Firma") tarafından www.sitemiz.com internet sitesi, ihtiyacım Mobil uygulamaları üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak, Firma’ya sağlamış olduğum kimlik bilgilerim (isim, soy isim, doğum tarihi, uyruk, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, pasaport geçerlilik tarihi, pasaport numarası), iletişim bilgilerim (e-posta adresi, fatura, cep telefonu numarası); finans bilgilerim (kredi kartı bilgileri), alışveriş geçmişim (Banka kartı ile yapılan alışverişlerde Sipariş numarası, sipariş tutarı, sipariş toplam tutarının puan veya kart limitinden karşılanan kısmı, alışveriş işleminin gerçekleştiği firmalar ve bu firmalar bazında sepet toplam tutar bilgisi, MCC (üye işyeri kategori kodu) bilgileri dahil), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, satıcı kodu), plaka bilgisi, cinsiyet bilgisi ve mensup bilgisi kategorisindeki kişisel verilerimin,

•             Verilerin muhafaza edilebilmesi amacıyla yurt dışına aktarılmasına izin veriyorum.

•             Ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ve bununla ilgili iletişime geçilmesi için Firma’nın Türk Bankaları dahil iş ortaklarına ve/veya tedarikçilerine aktarılmasına izin veriyorum.